Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi nami, spoločnosťou COLLAGENFOR BEAUTY s. r. o., CHVALKOVICE 9 683 41 BOHDALICE, Česká republika, IČ: 02455595, ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.collagenforbeauty.com, a vami, naším zákazníkom, ktorí s nami uzatvára kúpnu zmluvu.
  2. K našim zákazníkom pristupujeme jednotne a poskytujeme im rovnaké výhody, či už sú spotrebitelia, alebo nie. Preto sa na všetkých našich zákazníkov vzťahujú pravidlá stanovené v týchto obchodných podmienkach.
  3. Tieto podmienky sú určené primárne pre kúpu tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu.
 2. Uzavretie kúpnej zmluvy
  1. Kúpnu zmluvu s nami môžete uzavrieť na diaľku prostredníctvom internetového obchodu.
  2. V prípade kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku predstavuje objednávka jej odoslaním na internetových stránkach návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka je platná 7 dní a jej prijatie vám potvrdíme e-mailom. Kúpna zmluva je potom uzavretá naším prijatím návrhu z našej strany vo forme odoslania objednaného tovaru. O odoslaní tovaru vás budeme informovať e-mailom.
  3. Tovar dodávame v rámci dostupnosti nášho skladu. V konkrétnych prípadoch (najmä pri zľavách či výpredajoch) sme oprávnení určiť maximálne množstvo, ktoré je z našej strany možné vám dodať.
 3. Odstúpenie bez udania dôvodu
  1. Zo zákona ste oprávnení odstúpiť od zmluvy uzavretej cez internet bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru. U nás je na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu oprávnený každý kupujúci.
  2. Ak chcete využiť toto právo, je nevyhnutné nám v uvedenej lehote oznámiť svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Najvhodnejšou možnosťou je kontaktovať nás na e-maile trade@collagenforbeauty.com. Použiť môžete aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na www.collagenforbeauty.com.
  3. Pokiaľ odstúpite od zmluvy, vrátime vám kúpnu cenu tovaru. V prípade odstúpenia do 14 dní od doručenia tovaru máte nárok aj na náhradu nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. V prípade neskoršieho odstúpenia od zmluvy vám vrátime iba kúpnu cenu tovaru. Uvedené peňažné prostriedky vám vrátime bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. S platbou však môžeme v súlade so zákonom počkať, kým nám tovar nevrátite. Na platbu použijeme rovnaký platobný prostriedok ako vy pri platení kúpnej ceny, ak sa nedohodneme inak.
  4. Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, zašlite na adresu Kukorelliho 16, 085 01 Bardejov. Pokiaľ v súvislosti s uzavretím zmluvy zašle predávajúci zákazníkovi tovar navyše zadarmo („darček“), je potrebné vrátiť aj tento darček. Náklady spojené s vrátením tovaru v tomto prípade hradíte vy.
  5. Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (napr. ak ste ho už raz vyskúšali).
 4. Reklamácia
  1. Ak má tovar pri dodaní chybu, môžeme sa spoločne dohodnúť na kompenzácii vo forme náhradného dodania. V prípade, že by také odstránenie chyby bolo pre nás nemožné alebo neprimerané, môžete tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  2. Za chyby na tovare zodpovedáme, ak sa prejavia v priebehu dvoch rokov od dodania tovaru, alebo do dátumu použiteľnosti uvedeného na obale tovaru.
  3. Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Upozorňujeme, že zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samú osebe považovať za chybu tovaru. Takisto za chybu tovaru nemožno považovať nedostatky v darčekoch a inom bezodplatnom plnení, ktoré poskytujeme nad rámec vašej objednávky. Obrázky tovaru v našom internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (obal tovaru sa môže napríklad líšiť z dôvodu zmeny obalu výrobcom).
  4. Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile trade@collagenforbeauty.com. Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu Kukorelliho 16, 085 01 Bardejov spolu s vyplneným reklamačným formulárom, nezabudnite uviesť, v čom vidíte chybu tovaru alebo ako sa chyba prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia.
  5. O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení či zamietnutí, vás budeme informovať prostredníctvom e-mailových správ. Môžeme sa s vami spojiť aj telefonicky.
  6. V prípade zamietnutia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od dátumu nákupu máte právo na zaslanie odborného posúdenia. V prípade reklamácie uplatnenej po tomto období, máte pri zamietnutej reklamácií možnosť nechať si tovar odborne posúdiť u osoby uvedenej v oznámení o zamietnutí reklamácie, a to na naše náklady.
  7. O reklamácii rozhodneme bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia chyby nebude trvať dlhšie než 30 dní. V opačnom prípade ste oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby ste poskytli potrebnú súčinnosť.
  8. Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme v prípade oprávnenej reklamácie my.
  9. Kupujúcemu sa vždy odporúča predávajúceho pred vrátením kontaktovať a overiť, či predávajúci vrátenie pre danú reklamáciu požaduje.
 5. Spôsob platby a dodania
  1. Spôsob platby a dodania si môžete zvoliť z nami ponúkaných možností. Pred odoslaním objednávky vás na zvolený spôsob platby a dodania a na náklady s nimi spojené vždy upozorníme.
  2. Aktuálne ponúkané spôsoby platieb a dodania spolu s ich cenami nájdete na našej stránke www.collagenforbeauty.com.
  3. Uvedená doba doručenia je čisto informatívneho charakteru a vychádza z predpokladanej doby doručenia danej prepravnej spoločnosti.
  4. Vyhradzujeme si právo poskytnúť dodanie tovaru vo vybraných prípadoch zadarmo.
 6. Ďalšie informácie
  1. Našim zákazníkom poskytujeme rôzne zľavy a darčekové či iné poukážky. Ich použitie sa riadi pravidlami, o ktorých zákazníka v každom jednotlivom prípade informujeme. Ak nie je stanovené inak, možno každú zľavu či darčekovú poukážku použiť iba jednorazovo a na jeden nákup možno použiť len jednu poukážku toho istého druhu. Ak nie je stanovené inak, nemožno zľavy a akcie na tovar vzájomne kombinovať. V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na novú poukážku neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.
  2. V súvislosti s uskutočneným nákupom vám môže byť zaslaný treťou stranou hodnotiaci dotazník. Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.
 7. Zasielanie vzoriek
  1. Vybraným zákazníkom ponúkame službu Zasielania vzoriek zadarmo. Vyhradzujeme si právo ponúknuť vám možnosť nechať si bezplatne zaslať s cieľom vyskúšania produktov ponúkaných v internetovom obchode zásielku obsahujúcu vzorky našich produktov podľa aktuálnej ponuky internetového obchodu.
  2. Výber vzoriek zasielania zadarmo pre účel je obmedzený skladovými zásobami a aktuálnou ponukou internetového obchodu.
  3. Služba zasielania vzoriek zadarmo má za účel informovať zákazníka o ponuke internetového obchodu a nejde o určenie akosti alebo vyhotovenie podľa dohodnutej vzorky. Služba zasielania vzoriek zadarmo je bezplatná služba reklamného charakteru a nepredstavuje plnenie z kúpnej zmluvy. Akýkoľvek nesúlad v zaslanej vzorke tak nezakladá práva z chybného plnenia.
  4. Môžete byť kontaktovaný s cieľom overenia spokojnosti s vami vybraným produktom a žiadosťou o zaslanie produktu dávate súhlas na možné kontaktovanie.
  5. Ponúkame aj službu prvého vyskúšania vzoriek, ktorú môžete využiť pri kúpe vybraných produktov. V prípade, že si pri kúpe vybraných produktov zvolíte možnosť „Vzorka na vyskúšanie“ –zašleme vám spolu s kúpeným produktom vzorku tohto produktu. Vlastnosti tohto produktu tak môžete najprv vyskúšať na vzorke a samotný kúpený produkt nemusíte rozbaľovať. Ak vám nebude po vyskúšaní vzorky produkt vyhovovať, môžete ho nerozbalený vrátiť na naše náklady. Týmto, samozrejme, nie je dotknuté vaše právo odstúpiť od zmluvy.
 8. Všeobecné informácie
  1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.
  2. Subjektom mimosúdneho konania pre prípady sporov, prípadne subjektom pre prijímanie sťažností spotrebiteľov, je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, je zároveň orgánom dohľadu nad činnosťou našej spoločnosti.
  3. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Miestom plnenia je Slovensko.
  4. Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy, popr. do odoslania tovaru zmení, je zákazník s prihliadnutím na ním zvolený druh platby povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny, popr. predávajúci neodkladne zašle zákazníkovi e-mailom správu s výzvou o oznámenie, kam je možné uhradiť zákazníkovi preplatok kúpnej ceny.
  5. Odoslaním objednávky súhlasíte so zaslaním daňového dokladu v elektronickej podobe. Daňový doklad zašleme elektronicky v emaile o expedícii zákazky. Ak si však prajete zaslať daňový doklad aj v listinnej podobe, napíšte nám správu a daňový doklad Vám zašleme spolu s tovarom.
  6. Všetky ceny tovaru vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob.