Reklamačné podmienky a odstúpenie od zmluvy

 • Domov
 • Reklamačné podmienky a odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

ODSTÚPENIE BEZ UDANIA DÔVODU (VRÁTENIE TOVARU)

Ako mám postupovať pri odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu?

V lehote 14 dní od doručenia tovaru nám oznámte svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Najvhodnejšou možnosťou je kontaktovať nás na e-maile trade@collagenforbeauty.com alebo môžete použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na www.collagenforbeauty.com.

Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, zašlite na adresu Kukorelliho 16, 085 01 Bardejov. Pokiaľ ste v súvislosti s uzavretím zmluvy od nás dostali tovar navyše zadarmo („darček“), je potrebné vrátiť aj tento darček.

Kúpnu cenu tovaru vám vrátime najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. S platbou však môžeme v súlade so zákonom počkať, kým nám tovar nevrátite. V prípade, že odstúpite v prvých 14 dňoch od doručenia tovaru, náleží vám aj náhrada nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Kedy môžem odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu?

U nás môžete vrátiť každý tovar, ktorý ste si u nás kúpili.

Tovar nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napr. otvorené kozmetické a iné výrobky, ktoré prichádzajú do priameho styku s pokožkou)

Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (napr. ak používate ste ho už raz vyskúšali).

Kontakty

Všetky otázky týkajúce sa odstúpenia bez udania dôvodu vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile trade@collagenforbeauty.com.

Reklamácia

 1. Ak má tovar pri dodaní chybu, môžeme sa spoločne dohodnúť na kompenzácii vo forme náhradného dodania. V prípade, že by také odstránenie chyby bolo pre nás nemožné alebo neprimerané, môžete tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 2. Za chyby na tovare zodpovedáme, ak sa prejavia v priebehu dvoch rokov od dodania tovaru, alebo do dátumu použiteľnosti uvedeného na obale tovaru.
 3. Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Upozorňujeme, že zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samú osebe považovať za chybu tovaru. Takisto za chybu tovaru nemožno považovať nedostatky v darčekoch a inom bezodplatnom plnení, ktoré poskytujeme nad rámec vašej objednávky. Obrázky tovaru v našom internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (obal tovaru sa môže napríklad líšiť z dôvodu zmeny obalu výrobcom).
 4. Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile trade@collagenforbeauty.com. Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu Kukorelliho 16, 085 01 Bardejov spolu s vyplneným reklamačným formulárom, ktorý nájdete na www.collagenforbeauty.com nezabudnite uviesť, v čom vidíte chybu tovaru alebo ako sa chyba prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia.
 5. O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení či zamietnutí, vás budeme informovať prostredníctvom e-mailových správ. Môžeme sa s vami spojiť aj telefonicky.
 6. V prípade zamietnutia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od dátumu nákupu máte právo na zaslanie odborného posúdenia. V prípade reklamácie uplatnenej po tomto období, máte pri zamietnutej reklamácií možnosť nechať si tovar odborne posúdiť u osoby uvedenej v oznámení o zamietnutí reklamácie, a to na naše náklady.
 7. O reklamácii rozhodneme bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia chyby nebude trvať dlhšie než 30 dní. V opačnom prípade ste oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby ste poskytli potrebnú súčinnosť.
 8. Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme v prípade oprávnenej reklamácie my.
 9. Kupujúcemu sa vždy odporúča predávajúceho pred vrátením kontaktovať a overiť, či predávajúci vrátenie pre danú reklamáciu požaduje.